Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
NguyŒn CÀu
cau-nguyen
Ta còn để lại gì không ?
Kìa non đá lở, kìa sông cát bồi,
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước , xa xôi dặm về
 
Trông ra bến, hoặc bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bồn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù dơ dù sạch, đừng vương gót này
 
Để ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm thâu
 
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Đêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
 
Một phen đá nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất hơi tàn thanh âm...
 
Vũ Hoàng Chương