Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
Hình Anh H¶i Ch® T‰t Tân Mão 2011
tåi New South Wales, Úc châu
Cổng Hội Chợ

Cổng Hội Chợ

Bà Thủ Hiến cắt băng khánh thành

Bà Thủ Hiến cắt băng khánh thành

Bà Thủ Hiến đọc diễn văn

Bà Thủ Hiến đọc diễn văn

BànThờ Tổ Quốc

BànThờ Tổ Quốc

Lễ cúng bàn thờ Tổ Quốc

Lễ cúng bàn thờ Tổ Quốc

Các bô lão

Các bô lão

Múa lân

Múa lân

Đoàn lân biểu diễn

Đoàn lân biểu diễn

Áo dài truyền thống dân tộc

Áo dài truyền thống dân tộc

Trạng nguyên về làng

Trạng nguyên về làng

Ngựa chàng đi trước

Ngựa chàng đi trước

Võng nàng theo sau

Võng nàng theo sau