Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
Loading
Phần Một
Phần Hai
Phần Ba
Phần Bốn
ViŒt Nam C¶ng Hòa Tháng 4 thÜÖng Çau
29.04.75

29.04.75

Di tản khỏi Qui Nhơn

Di tản khỏi Qui Nhơn

Di tản khỏi Xuân Lộc

Di tản khỏi Xuân Lộc

Đi tìm Tự Do

Đi tìm Tự Do

Trốn chạy

Trốn chạy

Ra đi trong nước mắt

Ra đi trong nước mắt

Thuyền nhân

Thuyền nhân

Chúng tôi muốn sống

Chúng tôi muốn sống