Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011
 


Loading
Nước bản giốc chảy về nam xối xả
Nước sông hồng vất vả đã oằn vai
Nước biển đông đã bán cho giặc ngoài
Nước Việt Nam đang khóc cho vận Nước

Nước anh hùng từ bốn ngàn năm trước
Nước hãnh diện vì thuở trước vang danh
Nước hận vì ngày nay Nước tan tành
Nước sẽ thành nô lệ ngàn năm trước

Nước cuồng nộ đang cao dần trong Nước
Nước từ nguồn nước đổ về thành đô
Nước sẽ cuốn trôi những tên tội đồ
Nước sẽ diệt ma cô loài bán Nước

Nước đã dựng từ mấy ngàn năm trước
Nước trải dài theo bước của tiền nhân
Nước thương dân từng Dòng Nước ân cần
Nước đâu để mất dần đi Đất Nước

Nước giận vì lũ vô ơn từ khước
Nước bán dần sẽ rước họa vào thân
Nước cảnh cáo chúng bay lũ ngu đần
Nước ngấm ngầm bất thần quật ngươi xuống!

Nước đã nuôi ngươi lớn lên ngươi uống
Nước nuôi từng cây lúa ruộng thành cơm
Nước muốn rằng ngươi để lại tiếng thơm
Nước cảnh cao ngươi đó LOÀI PHẢN NƯỚC!!!

Nước dâng cao để cảnh tỉnh ngươi trước!!!
Nước muốn ngươi từ khước kiếp gian manh!!!
Nước nếu không! sẽ đập ngươi tan tành!!!
Nước sẽ diệt ngươi đó, ĐỒ BÁN NƯỚC!!!

Thanh sơn 30.10.2011
ñŠn N® Nܧc
20110314_105239_tsunami